Led 32 Trái Tim Demo

19 Th8

 

Các bạn nên xem bản chuẩn làm mạch trái tim tại đây

Buồn quá,Chip viết code demo led 32 – Trái tim các bạn xem thử nhé.nếu hay,chip sẽ Post tiếp mạch nguyên lý +Mạch in + Code lập trình Asm + Hex.

;Ban quyen thuoc ve Blog Dien Tu|Tin Hoc
;Designer By Chipkool
;http://Chipkool.tk
;Moi chi tiêt cac ban vui long comment ben duoi bai viet nhé
ORG 00H
MAIN:
CALL CHIP28
CALL CHIP29
CALL CHIP26
CALL CHIP25
CALL CHIP1
CALL CHIP20
CALL CHIP2
CALL CHIP3
CALL CHIP4
CALL CHIP5
CALL CHIP6
CALL CHIP7
CALL CHIP8
CALL CHIP9
CALL CHIP10
CALL CHIP11
CALL CHIP12
CALL CHIPR
CALL CHIPS
CALL CHIP13
CALL CHIP14
CALL CHIP16
CALL CHIP17
CALL CHIP18
CALL CHIP19
CALL CHIP20
CALL CHIP21
CALL CHIP22
CALL CHIP23
CALL CHIP24
CALL CHIP27
CALL CHIP15
JMP MAIN

CHIP1:;SANG CHAY 2LED QUA LAI

MOV A,#00111111B
LAPY:MOV P0,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P1,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#00111111B,LAPY

MOV A,#11111100B
LAPYY:MOV P0,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P1,A
CALL DELAY
RL A
CJNE A,#11111100B,LAPYY
MOV A,#0FFH
MOV P0,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P1,A

MOV A,#0FFH;SANG DAN
LAPIO:CLR C
RRC A
MOV P0,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAPIO

MOV A,#00H;TAT DAN
LAPIU:SETB C
RLC A
MOV P0,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPIU
RET

CHIP2:;SANG CHAY 3LED

MOV A,#00011111B
LAPSH:MOV P0,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#00011111B,LAPSH
MOV A,#0FFH
MOV P0,A

MOV A,#00011111B
LAPSH1:MOV P2,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#00011111B,LAPSH1
MOV A,#0FFH
MOV P2,A

MOV A,#00011111B
LAPSH2:MOV P3,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#00011111B,LAPSH2
MOV A,#0FFH
MOV P3,A

MOV A,#00011111B
LAPSH3:MOV P1,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#00011111B,LAPSH3
MOV A,#0FFH
MOV P1,A
RET

CHIP3:;SANG DAN VONG

MOV A,#0FFH
LAPC:
CLR C
RRC A
CALL DELAY
MOV P0,A
CJNE A,#00H,LAPC

MOV A,#0FFH
LAPC1:
CLR C
RRC A
CALL DELAY
MOV P2,A
CJNE A,#00H,LAPC1

MOV A,#0FFH
LAPC2:
CLR C
RRC A
CALL DELAY
MOV P3,A
CJNE A,#00H,LAPC2

MOV A,#0FFH
LAPC3:
CLR C
RRC A
CALL DELAY
MOV P1,A
CJNE A,#00H,LAPC3
RET

CHIP4:;TAT DAN

MOV A,#00H
LAPD:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P0,A
CJNE A,#0FFH,LAPD

MOV A,#00H
LAPD1:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P2,A
CJNE A,#0FFH,LAPD1

MOV A,#00H
LAPD2:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P3,A
CJNE A,#0FFH,LAPD2

MOV A,#00H
LAPD3:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P1,A
CJNE A,#0FFH,LAPD3
RET

CHIP5:;TIM SANG DAN TREN XUONG

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPG:
CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAY

CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPG

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPH:
CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P2,R5
CALL DELAY

CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPH
RET

CHIP6:;TAT TIM DUOI LEN

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPHH:
SETB C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P3,R5
CALL DELAY

SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPHH

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPGG:
SETB C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
CALL DELAY

SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPGG
RET

CHIP7:;TIM SANG 2 BEN

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPI:
CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
MOV P2,R5
CALL DELAY

CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPI
RET

CHIP8:;TAT TRAI TIM SANG 2 BEN

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPI1:
SETB C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
MOV P2,R5
CALL DELAY

SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPI1
RET

CHIP9:;2 NUA TTIM TREN DUOI

MOV R1,#0FFH
MOV R2,#0FFH
MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPUI:CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R1
RRC A
MOV R1,A
MOV P3,R1
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R2
RLC A
MOV R2,A
MOV P2,R2
CALL DELAY
CJNE R5,#00H,LAPUI
RET

CHIP10:;TAT TIM TU GIUA RA

MOV R1,#00H
MOV R2,#00H
MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPUII:SETB C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R1
RLC A
MOV R1,A
MOV P3,R1
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R2
RRC A
MOV R2,A
MOV P2,R2
CALL DELAY
CJNE R5,#0FFH,LAPUII
RET

CHIP11:;TRAI TIM TREN XUONG

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPO:
CLR C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
MOV P2,R5
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P0,R6
MOV P3,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPO
RET

CHIP12:;SANG TIM TU DUOI LEN

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPK:
CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P3,R5
CALL DELAY

CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPK

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPL:
CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
CALL DELAY

CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPL
RET

CHIPR:;TAT TIM TREN XUONG

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPLL:
SETB C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
CALL DELAY

SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPLL

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPKK:
SETB C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P3,R5
CALL DELAY

SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPKK
RET

CHIPS:;NHAP NHAY

MOV R5,#5
LAPVT:
MOV P0,#0FFH
MOV P2,#0FFH
MOV P3,#0FFH
MOV P1,#0FFH
CALL DELAY
MOV P0,#00H
MOV P2,#00H
MOV P3,#00H
MOV P1,#00H
CALL DELAY
DJNZ R5,LAPVT
RET

CHIP13:;TAT CHAY DUOI

MOV A,#10000000B
LAPM:MOV P0,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#10000000B,LAPM

MOV A,#10000000B
LAPM1:MOV P2,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#10000000B,LAPM1

MOV A,#10000000B
LAPM2:MOV P3,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#10000000B,LAPM2

MOV A,#10000000B
LAPM3:MOV P1,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#10000000B,LAPM3
RET

CHIP14:;TAT DAN VONG

MOV A,#00H
LAPD0:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P0,A
CJNE A,#0FFH,LAPD0

MOV A,#00H
LAPD11:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P2,A
CJNE A,#0FFH,LAPD11

MOV A,#00H
LAPD22:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P3,A
CJNE A,#0FFH,LAPD22

MOV A,#00H
LAPD33:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P1,A
CJNE A,#0FFH,LAPD33
RET

CHIP16:;CHEO TRAI TIM 1

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPII:
CLR C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
MOV P3,R5
CALL DELAY

CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPII
RET

CHIP17:;TAT CHEO TTIM

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPIIE:
SETB C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
MOV P3,R5
CALL DELAY

SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPIIE
RET

CHIP18:;ON CHEO TRAI TIM 2

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPIII:
CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
MOV P3,R5
CALL DELAY

CLR C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPIII
RET

CHIP19:;TAT CHEO TTIM2

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPIE:
SETB C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
MOV P3,R5
CALL DELAY

SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPIE
RET

CHIP20:;SANG QUAY VONG 3LAN

MOV R5,#5
BIG1:
MOV A,#00011111B
LAPZ:MOV P0,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P1,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#00011111B,LAPZ
DJNZ R5,BIG1
MOV A,#0FFH
MOV P0,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P1,A
RET

CHIP21:;SANG NUA VONG TRAI TIM TRAI

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPPT:CLR C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPPT

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPPU:CLR C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P3,R5
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPPU
RET

CHIP22:;OFF NUA VONG TT LEFT

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPPI:SETB C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPPI

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPPR:SETB C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P3,R5
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPPR
RET

CHIP23:;SANG NUA VONG TT SANG PHAI

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPPS:CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPPS

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPPX:CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P2,R5
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPPX
RET

CHIP24:;OFF NUA VONG TT SANG PHAI

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPPV:SETB C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPPV

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPPL:SETB C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P2,R5
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPPL
RET

CHIP25:;SANG TAT CHEO GOC

MOV R5,#5
LAPOP:
MOV P1,#00H
MOV P2,#00H
CALL DELAY
MOV P0,#0FFH
MOV P3,#0FFH
CALL DELAY
MOV P0,#00H
MOV P3,#00H
CALL DELAY
MOV P1,#0FFH
MOV P2,#0FFH
CALL DELAY
DJNZ R5,LAPOP
RET

CHIP26:;CHAY 2LED UP/DOWN

MOV R5,#00111111B
MOV R6,#11111100B
LAPTI:MOV A,R5
RR A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAY
MOV A,R6
RL A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
CJNE R5,#00111111B,LAPTI

MOV R5,#00111111B
MOV R6,#11111100B
LAPTU:MOV A,R5
RR A
MOV R5,A
MOV P2,R5
CALL DELAY
MOV A,R6
RL A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
CJNE R5,#00111111B,LAPTU

MOV R5,#11111100B
MOV R6,#00111111B
LAPTE:MOV A,R5
RL A
MOV R5,A
MOV P2,R5
CALL DELAY
MOV A,R6
RR A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
CJNE R5,#11111100B,LAPTE

MOV R5,#11111100B
MOV R6,#00111111B
LAPTC:MOV A,R5
RL A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAY
MOV A,R6
RR A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
CJNE R5,#11111100B,LAPTC
RET

CHIP27:;NHAP NHAY NUA TRAI TIM

MOV R5,#6
BIGE:
MOV P1,#00H
MOV P3,#00H
CALL DELAY
MOV P0,#0FFH
MOV P2,#0FFH
CALL DELAY
MOV P0,#00H
MOV P2,#00H
CALL DELAY
MOV P1,#0FFH
MOV P3,#0FFH
CALL DELAY
DJNZ R5,BIGE
RET

CHIP28:;CHAY 1 LED 2 NUA TTIM

MOV R5,#5
BIGQ:
MOV A,#01111111B
LAPQ:MOV P0,A
MOV P3,A
CALL DELAYS
RR A
CJNE A,#01111111B,LAPQ
MOV P0,#0FFH
MOV P3,#0FFH

MOV A,#01111111B
LAPQ2:MOV P2,A
MOV P1,A
CALL DELAYS
RR A
CJNE A,#01111111B,LAPQ2
DJNZ R5,BIGQ
MOV P2,#0FFH
MOV P1,#0FFH
RET

CHIP29:;ON/OFF 2 NUA VONG TTIM SANG PHAI

MOV R5,#0FFH;ON
MOV R6,#0FFH
LAPY7:CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAYS
CLR C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAYS
CJNE R6,#00H,LAPY7

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPY8:CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P2,R5
CALL DELAYS
CLR C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAYS
CJNE R6,#00H,LAPY8

MOV R1,#00H;OFF
MOV R2,#00H
LAPY9:SETB C
MOV A,R1
RRC A
MOV R1,A
MOV P0,R1
CALL DELAYS
SETB C
MOV A,R2
RRC A
MOV R2,A
MOV P3,R2
CALL DELAYS
CJNE R2,#0FFH,LAPY9

MOV R1,#00H
MOV R2,#00H
LAPY10:SETB C
MOV A,R1
RRC A
MOV R1,A
MOV P2,R1
CALL DELAYS
SETB C
MOV A,R2
RRC A
MOV R2,A
MOV P1,R2
CALL DELAYS
CJNE R2,#0FFH,LAPY10
RET

CHIP15:;SANG DON

MOV R0,#08H
MOV R1,#00H

LAP4:
MOV R2,#08H
MOV R3,#00H

LAP5:
MOV A,R3
ORL A,R1
MOV P0,A
MOV P3,A
MOV P1,A
MOV P2,A
CALL DELAY250MS
MOV A,R3
RL A
MOV R3,A
DJNZ R2,LAP5
DEC R0
SETB C
MOV A,R1
RRC A
MOV R1,A
CJNE R0,#08H,LAP4
CALL DELAY250MS
RET

DELAY:

MOV R4,#130
LAP1Z:MOV R7,#100
LAP2Z:
NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R7,LAP2Z
DJNZ R4,LAP1Z
RET

DELAYS:

MOV R4,#150
LAP1Q:MOV R7,#50
LAP2Q:
NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R7,LAP2Q
DJNZ R4,LAP1Q
RET

DELAY250MS:

MOV R0,#35
MOV TMOD,#01H
LOOP2:
MOV TH0,#0F6H
MOV TL0,#3CH
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TR0
CLR TF0
DJNZ R0,LOOP2
RET
END

Moi chi tiết các ban vui lòng comment địa chỉ Gmail bên dưới bên dưới bài viết nhé!Để Chip gửi tất cả cho.hì hì^^!(Free) ►Hướng dẫn làm mạch: HERE
Blog Điện Tử | Tin Học

Advertisements

55 phản hồi to “Led 32 Trái Tim Demo”

 1. Anonymous Tháng Tám 31, 2011 lúc 1:13 chiều #

  bạn ơi! cái này có code bằng c không vậy

 2. ChipKool_Online Tháng Chín 1, 2011 lúc 8:21 sáng #

  Thực ra dù bạn lập trình bằng C hay Asem thì máy đều biên dịch sang file Hex mà.Nếu bạn thích,sau 1 Time nữa tớ gửi code C cho na.oke:)

 3. Anonymous Tháng Chín 5, 2011 lúc 2:49 sáng #

  upload mạch lên đi bạn . m làm với

 4. ChipKool_Online Tháng Chín 5, 2011 lúc 10:39 sáng #

  mình sẽ upload mạch lên sau khi mình thêm diện trở đã.thiếu điện trở.hihi=))

 5. Anonymous Tháng Chín 7, 2011 lúc 12:03 chiều #

  ban co the gui mach in cho nminh dc k hjhj minh cung muon lam thu gmail:jaychou.tran89@gmail.com

 6. Anonymous Tháng Chín 7, 2011 lúc 12:05 chiều #

  minh muon them 1 vong led o ngoai nua the thiet ke bang protues nhu the nao.vong ngoai la 1 diem sang chay thui

 7. Anonymous Tháng Chín 7, 2011 lúc 12:07 chiều #

  minh dang can mach mh thiet ke sap xep led mai ma chua dc.ban giup minh dc k.co gi nt vao gmail cho minh nha.cam on nhiu

 8. ChipKool_Online Tháng Chín 7, 2011 lúc 4:02 chiều #

  Bạn muốn 1 con led sang chạy quang vòng đúng ko.đó là sáng đuổi.mình sẽ viết và demo cho bạn,cảm ơn bạn góp ý.:)

 9. Anonymous Tháng Chín 16, 2011 lúc 4:43 sáng #

  kho qua,gio minh phai hoc tu dau de lam dc mot mach den nhay vay

 10. ChipKool_Online Tháng Chín 16, 2011 lúc 3:16 chiều #

  hihi.không có gì khó cả,chẳng qua bạn chưa học thôi.nếu có kháo khăn gì,mình sẽ giúp đỡ.oke:((

 11. Anonymous Tháng Chín 21, 2011 lúc 2:00 chiều #

  ban oi, minh dang muon lam mach trai tim 32led doban co the load mach nguyen ly len khong,thanks ban nhieu

 12. ChipKool_Online Tháng Chín 21, 2011 lúc 3:04 chiều #

  bạn muốn mạch nguyên lý đúng ko,công sức 2 ngày mình viết code đó,20k viettel bạn gửi mã thẻ vào địa chỉ gamil của tớ:new.moon9xone@gmail.com.tớ gửi và hướng dẫn bạn làm,update thêm code.

 13. Anonymous Tháng Chín 22, 2011 lúc 2:41 chiều #

  http://lh4.ggpht.com/-sn7577Rg2rs/TdDxPVxipBI/AAAAAAAAAAA/KkHicRP_aRc/s1600/20.gifmình chỉ cần mạch nguyên lý thôi, code mình có thể viết đc. vậy có cần pải 20k ko bạn

 14. vip khong buon Tháng Chín 22, 2011 lúc 4:23 chiều #

  Bạn lập trình được mà lại ko vẽ được sơ đồ nguyên lý,hơi lạ đó,thôi được tớ thấy bạn có lòng thì tớ có dạ,tớ cho bạn sơ đồ nguyên lý,bạn PM gmail cho tớ,tớ send cho:((

 15. vansao88 Tháng Chín 30, 2011 lúc 5:13 chiều #

  b oi.mh cung muon lam.ban cho mh xin link phan mem mo phong di.

 16. ChipKool_Online Tháng Chín 30, 2011 lúc 5:16 chiều #

  oke.mô phỏng bằng protues nha bạn,bạn lên ô tìm kiếm blog của mình,ban gỗ protues là ra,mà bạn biết gì về pro chưa,bạn biết muốn mô phỏng cần gì nữa ko???:-SS

 17. vansao88 Tháng Mười 2, 2011 lúc 4:04 sáng #

  sao mh ko thay link down phan mem dau nhi.ban co the gui link vao gmail cho mh dc ko?ah ma cai code tren thi cu the do vao ic la chay dc ah.co fai chinh sua gi nua khong?thanks

 18. ChipKool_Online Tháng Mười 2, 2011 lúc 2:43 chiều #

  Mình khuyên bạn Vansao88,bạn nên dùng Protues 7.8 nha,link tải về nè banhttp://www.chipkool.tk/2011/09/phan-mem-ve-mach-proteus.html có crack na bạn,code của mình chyaj ngon,ban yên tâm,minh làm có uy tín,nếu có thắc mắc cứ PM mình na,mh sẽ reply sớm nhất.ok,chúc bạn thành công?

 19. Anonymous Tháng Mười 18, 2011 lúc 11:53 sáng #

  cho minh xin mach in di ban 😀

 20. ChipKool_Online Tháng Mười 18, 2011 lúc 3:04 chiều #

  ok.mình sẽ chia sẻ trong vài ngày tới nhé=))

 21. ChipKool_Online Tháng Mười 18, 2011 lúc 7:37 chiều #

  mình đang nâng cấp hiệu ứng và tạo mạch in,các bạn đón chờ nhé?:((

 22. vansao88 Tháng Mười 19, 2011 lúc 11:33 sáng #

  mh cung dang dung ban 7.8 maah ban cho mh xin code trai tim 32led nap cho 89c51 dc ko?cam on nhe.

 23. ChipKool_Online Tháng Mười 19, 2011 lúc 2:28 chiều #

  ok.tớ thấy bạn rất đam mê và nhiệt tình với món này.nên tớ sẽ post chia sẻ 1 bài viết hướng dẫn từ A – Z.ok:)

 24. Anonymous Tháng Mười 27, 2011 lúc 3:35 sáng #

  cái pass tải về là gì thế chip ơi

 25. ChipKool_Online Tháng Mười 27, 2011 lúc 4:26 sáng #

  pass ak,to gui sau,vi to dang cap nhat tiep cho hoan thien,hihi.neu ban thichs thi commnet gmail minh gui trc cho xem:((

 26. Anonymous Tháng Mười 27, 2011 lúc 8:48 sáng #

  thế phiền bạn gửi vào mail huyhung007@gmail.com giùm mình.thanks bạn nhìu 🙂

 27. vansao88 Tháng Mười 27, 2011 lúc 9:38 sáng #

  ok.khi nao ban nang cap xong thi gui vao mail cho mh xin voi nhethanks!vansao88@gmail.com

 28. ChipKool_Online Tháng Mười 27, 2011 lúc 12:30 chiều #

  ok,mình nâng cấp lại hiệu ứng,thêm code sáng đuổi,sáng chẵn lẻ,…và vẽ lại mạch in.hihi:)

 29. mr_huyhung Tháng Mười 27, 2011 lúc 3:25 chiều #

  nếu có hướng dẫn cả cách làm luôn thì hay quá.hihi

 30. mr_huyhung Tháng Mười 27, 2011 lúc 3:27 chiều #

  tại mình mới làm lần đầu nên cách chọn mua linh kiện hay làm bảng mạch đều bở ngỡ.nếu dc " sư phụ " nào trong lĩnh vực này chỉ giúp thì tốt quá =))

 31. ChipKool_Online Tháng Mười 27, 2011 lúc 4:44 chiều #

  ý kiến của bạn rất chính xác,mình tán thành,mình cũng đã làm mạch trên orcad,mình phải biết cách chọn chân linh kiện và chọn linh kiện cho phù hợp,mình sẽ hướng dẫn trong 1 bài cho các bạn trong thừoi gian sớm nhất nhé,để các bạn nào dù chưa học điện tử cũng có khả năng làm.ok:D

 32. mr_huyhung Tháng Mười 28, 2011 lúc 4:21 sáng #

  vậy thì tốt quá thanks bạn nhìu :))

 33. ChipKool_Online Tháng Mười 28, 2011 lúc 6:04 sáng #

  hihi,mình hnay lấy mạch nạp 89xx nạp thử chương trình,chạy ngon,hehehe.sắp post cho anh em mê Tim rồi.:((

 34. mr_huyhung Tháng Mười 28, 2011 lúc 11:28 sáng #

  làm xong post lẹ đi bạn ơi.nóng lòng quá :((

 35. Anonymous Tháng Mười 29, 2011 lúc 6:14 chiều #

  anh em đợi Chip 1 time na,chip đang làm mạch hic hic.mệt quá.hic=))

 36. Anonymous Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 4:29 chiều #

  anh oi. cho em xin đoạn code với file HEX và mạch nguyên lý được không ạ!!thanks anhmail: Phamnangdtvt@gmail.com

 37. ChipKool_Online Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 7:02 chiều #

  Chip gửi mạch nguyên lý,sơ đồ lắp đặt,code file hex và file asm(updating)vào gmail cho bạn rồi đó?:) .Bạn nào có ý tưởng led cude 8x8x8 thì ..chia sẻ nhé?:((

 38. vansao88 Tháng Mười Một 13, 2011 lúc 5:17 sáng #

  ban oi.ban gui cho minh xin voi nhe.vansao88@gmail.comthanks

 39. ChipKool_Online Tháng Mười Một 13, 2011 lúc 10:55 sáng #

  ok.mình đã gửi cho bạn rồi.hihi.chúc bạn thành công với mạch trái tim này?:)

 40. vansao88 Tháng Mười Một 13, 2011 lúc 11:59 sáng #

  b oi nhung sao mh ko thay link down ve dau ca.chi thay link dan vao trang nay thoi.ban gui cho mh link truc tiep download dc ko?cam on b nhe!

 41. vansao88 Tháng Mười Một 13, 2011 lúc 4:41 chiều #

  cam on nhe.mh da nap thu cho con 89s51 van nap tot.no moi dung het khoang 2500 byte thoi,

 42. vansao88 Tháng Mười Một 14, 2011 lúc 3:53 sáng #

  code ban viet va mach bp tri linh kien van chua hop ly cho lam.neu nhu vay ma han mach thi cac day linh kien se bi de len nhau.nhin khong dep.va cac day de bi chaap vaof nhau.hinh nhu ban tao blog nay khong co cho load hinh anh len hay sao ay

 43. ChipKool_Online Tháng Mười Một 14, 2011 lúc 5:20 sáng #

  Uk,mình đang lập trình tiếp các hiệu ứng code led mà,còn nhiều sai xót,bạn bổ sung nhé?Còn vấn đề upanh lên blog ak,mình sẽ sửa lại bạn chỉ việc chèn link ảnh vào khung comment là ok.chúc bạn vui vẻ?

 44. vansao88 Tháng Mười Một 14, 2011 lúc 1:45 chiều #

  mh ko am hieu nhieu ve phan viet code cho lam.mach cua ban ban thay po.7 bang po.0 lat nguoc tro lai cach ban viet.ban xep tu po.7=>p0.0 chuyen thanh p0.0=>p0.7 p2.0=>p2.7 la dc.nhu vay khi han mach no se khong bi de len nhau.con cang p1,p3 thi dc roiban xep lai code roi cho mh xin dc khong?

 45. ChipKool_Online Tháng Mười Một 15, 2011 lúc 2:27 sáng #

  hii:)bạn muốn làm mạch in mà không bị câu dây đúng ko?đúng là lúc lập trình mình viết và sắp xếp port như vậy,bây giừo tớ mà ngồi viết lại,chắc 2 – 3 ngày mới xong cơ,hic:(.Mình ko làm mạch in,mà mình nối dây từ bo KID mạch ra.Nếu bạn làm mạch in,ve trên protues mình có thấy câu dây đâu?

 46. vansao88 Tháng Mười Một 15, 2011 lúc 2:50 sáng #

  noi chung ban lam mach va viet code duoc nhu vay cung rot tot roi.co cai de cho a e tham khao.

 47. DungKangTa Tháng Mười Hai 22, 2011 lúc 3:25 chiều #

  cho minh xin code file HEX cua? led trai tim 32 led nha minh dang can gap co gi ban gui? cho minh qua mail: thien_than_tuyet3424@yahoo.com

 48. Hùng Rơm Tháng Sáu 14, 2013 lúc 7:45 chiều #

  chip ơi mình làm song hết mọi thứ rồi cũng lên ” ông” google tìm và tải về nạp cho con ic 89c52 trái tim 32 led của mình rồi nhưng nháy ko đẹp cho lám bạn có thể cho mình bản code chạy như sao băng đk không ^_^
  ” chip” gmail của mình thank you chip nhiều

 49. phihung Tháng Sáu 18, 2013 lúc 10:48 sáng #

  chip đâu rồi, cho mình xin mạch in trai tim 32 led được không, gmail của mình hungtiem@gmail.com mình cảm ơn

 50. haokiet1912 Tháng Sáu 22, 2013 lúc 8:00 sáng #

  email mình nè: haokiet49nl.ntu@gmail.com
  bạn gui cho minh nua nhe

 51. Panda Tháng Bảy 18, 2013 lúc 10:56 sáng #

  bạn up all chương trình lên lun đc hk bạn, mình đang làm mà giờ bị bí.hihi

 52. Panda Tháng Bảy 18, 2013 lúc 10:57 sáng #

  bạn gửi qua mail giùm mình nha! mail mình là pandakend@yahoo.com.vn

 53. hoang Tháng Mười Hai 4, 2013 lúc 4:38 chiều #

  ban ah ! code nay cua ban chay dc mot ti la dung lai .ko co reset ah.chay lien tuc chu

 54. giup voi Tháng Mười 30, 2014 lúc 10:12 sáng #

  bạn có thể lập trình lai bằng c++ không

 55. son le Tháng Mười 13, 2015 lúc 8:10 sáng #

  anh ơi cho em file hex với ạ…lesonshqn@gmail.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: