Tổng hợp cấu trúc tiếng anh !

10 Th5

 1. Remember:
  – Remember doing sth: việc đã làm rồi và bây giờ nhớ lại.
  Ví dụ I remember closing the door.
  – Remember to do sth: nhớ phải làm việc gì.
  Ví dụ Remember to close the door after class.

  2. Stop:
  – Stop doing sth: dừng hẳn việc đang làm
  Ví dụ I stopped smoking 2 months ago.
  – Stop to do sth: dừng việc gì lại để làm gì
  Ví dụ I’m working in the garden and I stop to smoke.

  3. Regret:
  – Regret doing sth: việc đã làm và bây giờ thấy hối hận.
  Ví dụ I regretted being late last week.
  – Regret to do sth: Lấy làm tiếc phải nói, phải làm điều gì.
  Ví dụ I regret to be late tomorrow.

  4. Go on:
  – Go on doing sth: tiếp tục làm cùng một việc gì
  Ví dụ I went on talking for 2 hours.
  – Go on to do sth: làm tiếp một việc gì khác
  Ví dụ After discussing the English speaking club, we went on to sing.

  5. Mean:
  – Mean doing sth: mang ý nghĩa
  Ví dụ Getting bad marks means having to learn more.
  – Mean to do sth: dự định
  Ví dụ He means to join the army.

  6. Try
  – Try doing sth: thử làm việc gì xem kết quả ra sao.
  Ví dụ This machine doesn’t work. We try pressing the red button.
  – Try to do sth: cố gắng làm gì
  Ví dụ We try to work harder.

  7. Suggest:
  Ta có 2 cấu trúc câu với suggest:
  – Suggest doing sth:
  Ví dụ I suggest him applying for another job.
  – Suggest + that + clause (động từ trong mệnh đề với that ở dạng should do hoặc nguyên thể không TO).
  Ví dụ I suggest that he (should) apply for another job.

  8. See, watch, hear
  – See, watch, hear + sb + do sth: Đã làm và chứng kiến toàn bộ sự việc.
  Ví dụ I saw her go out.
  – See, watch, hear + sb+ doing sth: Đã làm và chứng kiến giữa chừng sự việc.
  Ví dụ I saw her waiting for him.

  9. Love, hate, can’t bear, like
  Love, hate, can’t bear, like + doing: chỉ sở thích.
  Ví dụ I like getting up early.
  Love, hate, can’t bear, like + to do sth: Cho là, cho rằng đó là một việc tốt cần phải làm.
  Ví dụ I like to get up early.

  10. Used to
  – Be/ get used to + doing sth: quen với cái gì
  Ví dụ I’m used to getting up early.
  – Used to do sth: việc thường xuyên đã xảy ra trong quá khứ.
  Ví dụ When I was a child, I used to walk with bare foot.

  11.Sau allow, advise, permit, recomend là tân ngữ thì bổ trợ là to infinitive nhưng nếu không có tân ngữ bổ trợ sẽ là V-ing.
  Ví dụ They allow smoking.
  They allow me to smoke.

  12. Have sth done = get sth done: làm một việc gì đó nhưng nhờ hoặc thuê người khác làm, không phải tự mình làm.
  Ví dụ I have had my hair cut.

  13. Have sb do sth = Get sb to do sth: Nhờ ai làm gì
  Ví dụ: He has his secretary type the lettersa

14.S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá….để cho ai làm gì…), e.g.1 This structure is too easy for you to remember. E.g.2: He ran too fast for me to follow.

15.S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá… đến nỗi mà…), e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it. E.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.

16.It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá… đến nỗi mà…), e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it. E.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.

17.S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ… cho ai đó làm gì…), e.g.1:

18.She is old enough to get married. E.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English.

19.Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì…), e.g.1: I had my hair cut yesterday. E.g.2: I’d like to have my shoes repaired.

20.It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something (đã đến lúc ai đó phải làm gì…), e.g.1: It is time you had a shower. E.g.2: It’s time for me to ask all of you for this question.

21.It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (làm gì… mất bao nhiêu thời gian…), e.g.1: It takes me 5 minutes to get to school. E.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.

23.To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì… không làm gì..), e.g.1:

24.S + find+ it+ adj to do something (thấy … để làm gì…), e.g.1: I find it very difficult to learn about English. E.g.2: They found it easy to overcome that problem.

To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì), e.g.1: I prefer dog to cat. E.g.2: I prefer reading books to watching TV.

Would rather + V* (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm gì hơn làm gì), e.g.1: She would play games than read books. E.g.2: I’d rather learn English than learn Biology.

To be/get Used to + V-ing (quen làm gì), e.g.1: I am used to eating with chopsticks.

Used to + V (infinitive) (Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa), e.g.1: I used to go fishing with my friend when I was young. E.g.2: She used to smoke 10 cigarettes a day.

to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về….

to be angry at + N/V-ing: tức giận về

to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về…/ kém về…

by chance = by accident (adv): tình cờ

to be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về…

can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: không nhịn được làm gì…

to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm gì đó…

to be interested in + N/V-ing: quan tâm đến…

to waste + time/ money + V-ing: tốn tiền hoặc tg làm gì

To spend + amount of time/ money + V-ing: dành bao nhiêu thời gian làm gì..

To spend + amount of time/ money + on + something: dành thời gian vào việc gì…, e.g.1: I spend 2

hours reading books a day. E.g.2: She spent all of her money on clothes.

to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ cái gì…

would like/ want/wish + to do something: thích làm gì…

have + (something) to + Verb: có cái gì đó để làm

It + be + something/ someone + that/ who: chính…mà…

Had better + V(infinitive): nên làm gì….

hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/

risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing, e.g.1: I always practise speaking English everyday.

It’s + adj + to + V-infinitive: quá gì ..để làm gì

Take place = happen = occur: xảy ra

to be excited about: thích thú

to be bored with/ fed up with: chán cái gì/làm gì

There is + N-số ít, there are + N-số nhiều: có cái gì…

feel like + V-ing: cảm thấy thích làm gì…

expect someone to do something: mong đợi ai làm gì…

advise someone to do something: khuyên ai làm gì…

go + V-ing: chỉ các trỏ tiêu khiển…(go camping…)

leave someone alone: để ai yên…

By + V-ing: bằng cách làm…

want/ plan/ agree/ wish/ attempt/ decide/ demand/ expect/ mean/ offer/ prepare/ happen/ hesitate/ hope/ afford/ intend/ manage/ try/ learn/ pretend/ promise/ seem/ refuse + TO + V-infinitive, e.g.1: I decide to study English.

for a long time = for years = for ages: đã nhiều năm rồi (dùng trong thì hiện tại hoàn thành)

when + S + V(QkĐ), S + was/were + V-ing.

When + S + V(qkd), S + had + Pii

Before + S + V(qkd), S + had + Pii

After + S + had +Pii, S + V(qkd)

to be crowded with: rất đông cài gì đó…

to be full of: đầy cài gì đó…

To be/ seem/ sound/ became/ feel/ appear/ look/ go/ turn/ grow + adj (đây là các động từ tri giác có

nghĩa là: có vẻ như/ là/ dường như/ trở nên... sau chúng nếu có adj và adv thì chúng ta phải chọn adj)

except for/ apart from: ngoài, trừ…

as soon as: ngay sau khi

to be afraid of: sợ cái gì..

could hardly: hầu như không ( chú ý: hard khác hardly)

Have difficulty + V-ing: gặp khó khăn làm gì…
Chú ý phân biệt 2 loại tính từ V-ed và V-ing: dùng -ed để miêu tả về người, -ing cho vật. và khi muốn nói về bản chất của cả người và vật ta dùng –ing, e.g.1: That film is boring. E.g.2: He is bored. E.g.3: He is an interesting man. E.g.4: That book is an interesting one. (khi đó không nên nhầm với –ed, chẳng hạn ta nói : a loved man có nghĩa “người đàn ông được mến mộ”, tức là có nghĩa “Bị” và “Được” ở đó)

in which = where; on/at which = when

Put + up + with + V-ing: chịu đựng…

Make use of + N/ V-ing: tận dụng cái gì đó…

Get + adj/ Pii

Make progress: tiến bộ…

take over + N: đảm nhiệm cái gì…

Bring about: mang lại

Chú ý: so + adj còn such + N

At the end of và In the end (cuối cái gì đó và kết cục)

To find out : tìm ra, To succeed in: thành công trong…

Go for a walk: đi dạo/ go on holiday/picnic: đi nghỉ

One of + so sánh hơn nhất + N: một trong những…

It is the first/ second…/best + Time + thì hiện tại hoàn thành

Live in: sống ở/ Live at + địa chỉ cụ thể/ Live on: sống nhờ vào…

To be fined for: bị phạt về

from behind: từ phía sau…

so that + mệnh đề: để….

In case + mệnh đề: trong trường hợp…

can/ could/ may might/ will/ would/ shall/ should/ must/ ought to… (modal Verbs) + V-infinitive

Nguồn: Sưu Tầm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: